Rekonstrukcija i dogradnja Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin ref.br. KK.09.1.3.01.0007

NAZIV PROJEKTA:

Rekonstrukcija i dogradnja Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin, ref.br. KK.09.1.3.01.0007

SVRHA PROJEKTA:

Unaprijediti infrastrukturu Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin kao preduvjet usklađivanja stručnog programskog rada s potrebama tržišta rada i intenziviranja suradnje sa sličnim centrima u RH i EU.

OPIS PROJEKTA:

Provedbom projekta „Rekonstrukcija i dogradnja Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždinˮ unaprijedit će se infrastruktura Centra, u skladu s potrebama tržišta rada na regionalnoj razini te stvoriti prostorni uvjeti za intenziviranje rada Centra i suradnje sa sličnim centrima u EU, čime će se dati važan impuls daljnjem razvoju RCK u smjeru izvrsnosti i prepoznatljivosti među njegovim budućim korisnicima, u stručnim krugovima, kao i u široj javnosti.

Medicinska škola Varaždin imenovana je Regionalnim centrom kompetentnosti (RCK)  u strukovnom obrazovanju u podsektoru Zdravstvo te se u tu svrhu planira rekonstrukcija postojeće građevine i njezina dogradnja te opremanje specijaliziranom i ostalom opremom. RCK je mjesto izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u kojemu se, uz osnovnu djelatnost strukovnog obrazovanja, koja obuhvaća provedbu učenja utemeljenog na radu, obavlja i osposobljavanje i usavršavanje te druge djelatnosti koje pridonose poboljšanju kvalitete strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i njegove prilagodbe potrebama gospodarstva i tržišta rada.

Kako bi se postojeća zgrada škole prostorno prilagodila potrebama RCK-a, nužna je njena rekonstrukcija i dogradnja. Kao preduvjet za provedbu tih zahvata 2019. godine izrađen je Idejni projekt rekonstrukcije i dogradnje Medicinske škole u Varaždinu, dok će sva ostala tehnička dokumentacija potrebna za realizaciju zahvata biti izrađena u sklopu provedbe projekta u periodu nakon potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Postojeća građevina rekonstruira se u dijelu podruma, prizemlja i 1. kata te se planira uređenje određenog broja učionica s naglaskom na edukativno-simulacijski prehospitalni i hospitalni dio te uređenje kuhinje i blagovaonice u prostoru postojeće sportske dvorane. Uz postojeću zgradu škole dograđuje se dio u kojem će biti smješteni specijalizirani kabineti za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju te dvorana za djecu sa senzornim poteškoćama, učionice i prateći prostori.

VRIJEDNOST PROJEKTA I EU FINANCIRANJE:

Ukupna vrijednost projekta, ujedno i iznos bespovratnih sredstava jest 29.889.999,94 HRK.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritetnu os 9 Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje.

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:

  1. 06. 2019. – 08.12.2023. 

PLANIRANE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

  1. Izrada projektne i tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju RCK-a (glavni projekt, izvedbeni projekt te ishođenje građevinske dozvole).
  2. Rekonstrukcija i dogradnja RCK-a: Aktivnosti rekonstrukcije i dogradnje uključuju pripremu i provedbu postupka nabave radova i opreme, priključenje na sve mreže, plaćanje doprinosa).
  3. Nadzori: stručni nadzor, projektantski nadzor i koordinator zaštite na radu tijekom građenja
  4. Upravljanje projektom
  5. Promidžba i vidljivost

PROJEKTNI PARTNER:

Varaždinska županija

SURADNICI NA PROJEKTU:

  • Hrvatski zavod za zapošljavanje – Regionalni ured Varaždin
  • Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije
  • Srednja škola Čakovec
  • ValMod centar, logopedija, Varaždin

 KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA:

mr.sc. Mirjana Grabar Kruljac, ravnateljica Medicinske škole Varaždin

 RELEVANTNE INTERNETSKE STRANICE:

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Medicinske škola Varaždin.

 

 

ČLANCI O PROJEKTU POVEZNICE NA MEDIJE